Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.11 %
  • Khác
    97.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đan Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 640000.0 6.4 % 30/06/2016
Nguyễn Văn Đông Phó Tổng Giám đốc 440000.0 4.4 % 23/06/2015