Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.96 %
  • Khác
    98.04 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đan Thanh Chủ tịch Hội đồng quản trị 640,000 6.4 % 30/06/2016
Nguyễn Văn Đông Phó Tổng Giám đốc 440,000 4.4 % 13/06/2015