Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (ASA: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.88 %
  • Khác
    98.12 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đan Thanh 620000.0 6.2 % 31/12/2017
Vũ Đình Hưng Thành viên Hội đồng quản trị 300000.0 3.0 % 31/12/2013