Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.12 %
  • Khác
    99.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vietnam Airlines 1071000.0 41.308 % 31/12/2014
Đào Khắc Hậu Chủ tịch Hội đồng quản trị 648149.0 24.999 % 20/03/2018
Vũ Công Thành 167784.0 6.471 % 06/06/2018