Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    41.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.48 %
  • Khác
    49.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
TCT hàng không Việt Nam 1,071,000 41.31 % 31/12/2014
Đào Khắc Hậu Chủ tịch Hội đồng quản trị 473,749 18.27 % 17/08/2016
Đỗ Thị Kim Xuân 213,300 8.23 % 02/02/2016
America LLC 156,900 6.05 % 12/01/2016