Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    24.3 %
  • Khác
    75.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ASEAN Deep Value Fund 5329600.0 13.666 % 08/08/2017
Asean Small Cap Fund 3317600.0 8.507 % 30/06/2015
LUCERNE ENTERPRISE LTD 3200300.0 8.206 % 30/06/2015
Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2167900.0 5.559 % 30/06/2015
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 1980000.0 5.077 % 31/12/2011
Đinh Việt Thanh 1812300.0 4.647 % 09/08/2017