Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    18.01 %
  • Khác
    81.99 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Asean Small Cap Fund 3,317,600 8.51 % 30/06/2015
LUCERNE ENTERPRISE LTD 3,200,300 8.21 % 30/06/2015
Lâm Nhựt Quỳnh Anh 3,165,700 8.12 % 15/08/2016
Huỳnh Thị Mai Dung Ủy viên Hội đồng quản trị 2,840,000 7.28 % 30/06/2015
Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,167,900 5.56 % 30/06/2015
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam 1,980,000 5.08 % 31/12/2011
Đinh Việt Thanh 1,941,500 4.98 % 15/08/2016