Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.03 %
  • Khác
    69.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ASEAN Deep Value Fund 7432100.0 19.057 % 16/07/2018
Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 5436220.0 13.939 % 08/06/2018
Asean Small Cap Fund 3317600.0 8.507 % 30/06/2015
LUCERNE ENTERPRISE LTD 3200300.0 8.206 % 30/06/2015