Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.68 %
  • Khác
    99.32 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Trung Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1013588.0 24.123 % 02/02/2017
Nguyễn Hà Trung 698116.0 16.615 % 27/07/2016
Bùi Bảo Ngọc 222600.0 5.298 % 27/07/2016
Vũ Thị Phương Thảo 164300.0 3.91 % 02/02/2017
Nguyễn Thị Mai Anh Thành viên Ban Kiểm soát 137800.0 3.28 % 02/02/2017