Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.92 %
  • Khác
    98.08 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Trung Dũng Ủy viên Hội đồng quản trị 956216.0 22.757 % 09/07/2015
Nguyễn Hà Trung Chủ tịch Hội đồng quản trị 698116.0 16.615 % 27/07/2016
Bùi Bảo Ngọc 222600.0 5.298 % 27/07/2016