Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.71 %
  • Khác
    99.29 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Trung Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1064267.0 24.124 % 03/07/2017
Nguyễn Hà Trung Thành viên Hội đồng quản trị 733022.0 16.616 % 03/07/2017
Vũ Thị Phương Thảo 301665.0 6.838 % 17/04/2018
Bùi Bảo Ngọc 233730.0 5.298 % 03/07/2017
Hoàng Bình Dương Phó Tổng Giám đốc 142500.0 3.23 % 01/08/2018