Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ (APP: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.0 %
  • Khác
    99.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Trung Dũng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1117480.0 24.125 % 22/08/2018
Nguyễn Hà Trung Thành viên Hội đồng quản trị 769673.0 16.616 % 22/08/2018
Vũ Thị Phương Thảo 316748.0 6.838 % 22/08/2018
Bùi Bảo Ngọc 245417.0 5.298 % 22/08/2018
Hoàng Bình Dương Phó Tổng Giám đốc 149625.0 3.23 % 22/08/2018