Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    43.39 %
  • Khác
    56.61 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 7301800.0 20.06 % 20/05/2015
APEC Investment.,SJC 5442200.0 14.951 % 04/04/2017
ASEAN Deep Value Fund 5442200.0 14.951 % 31/03/2017
Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3979922.0 10.934 % 30/06/2015
Asean Small Cap Fund 3304500.0 9.078 % 30/06/2015
Lê Hồng Nam 2554900.0 7.019 % 19/03/2015