Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.18 %
  • Khác
    55.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 7492122.0 21.164 % 31/12/2017
LUCERNE ENTERPRISE LTD 7426200.0 20.978 % 31/12/2017
ASEAN Deep Value Fund 6658500.0 18.809 % 28/02/2019
Asean Small Cap Fund 6558600.0 18.527 % 31/10/2018
Huỳnh Thị Mai Dung Thành viên Hội đồng quản trị 3753800.0 10.604 % 22/06/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 1195700.0 3.378 % 31/12/2017