Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    39.76 %
  • Khác
    60.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 7,301,800 20.06 % 20/05/2015
Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3,979,922 10.93 % 30/06/2015
ASEAN Deep Value Fund 3,727,500 10.24 % 30/08/2016
Asean Small Cap Fund 3,304,500 9.08 % 30/06/2015
Lê Hồng Nam 2,554,900 7.02 % 19/03/2015