Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.64 %
  • Khác
    55.36 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 7492122.0 20.583 % 28/04/2017
LUCERNE ENTERPRISE LTD 7301800.0 20.06 % 20/05/2015
ASEAN Deep Value Fund 6156000.0 16.912 % 30/06/2017
APEC Investment.,SJC 5442200.0 14.951 % 04/04/2017
Asean Small Cap Fund 3304500.0 9.078 % 30/06/2015