Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    44.75 %
  • Khác
    55.25 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
LUCERNE ENTERPRISE LTD 7301800.0 20.627 % 20/05/2015
ASEAN Deep Value Fund 6336200.0 17.899 % 07/03/2018
Nguyễn Đỗ Lăng Chủ tịch Hội đồng quản trị 3979922.0 11.243 % 30/06/2017
Asean Small Cap Fund 3304500.0 9.335 % 30/06/2015