Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.53 %
  • Khác
    99.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tống Trường Sơn 2709000.0 20.024 % 30/06/2014
CTCP Cơ điện IDC 2442030.0 18.05 % 23/01/2017
Nghiêm Thuận Ánh 882500.0 6.523 % 30/06/2013
VIETINBANK 810000.0 5.987 % 03/01/2018
Mai Đức Chiến 763500.0 5.643 % 31/12/2017
Nguyễn Hồ Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị 757500.0 5.599 % 06/07/2016
SHS 663000.0 4.901 % 03/04/2018
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 559460.0 4.135 % 14/08/2018
Nguyễn Văn Hạnh Thành viên Hội đồng quản trị 517000.0 3.821 % 30/06/2016