Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi (APF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Lam Sơn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 952118.0 6.334 % 08/03/2019
Võ Văn Danh Đại diện công bố thông tin 719054.0 4.783 % 11/06/2018
Lê Tuấn Toàn Phó Tổng Giám đốc 510974.0 3.399 % 11/06/2018