Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.65 %
  • Khác
    99.35 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Doãn Tới Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.995E7 45.652 % 30/06/2015
Doãn Chí Thiện 9000000.0 13.718 % 30/06/2015
Doãn Chí Thiên Thành viên Hội đồng quản trị 9000000.0 13.718 % 30/06/2015
Doãn Chí Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 9000000.0 13.718 % 30/06/2015