Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.0 %
  • Khác
    98.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Doãn Tới Chủ tịch Hội đồng quản trị 5.6905E7 45.652 % 09/08/2017
Doãn Chí Thiện 1.71E7 13.718 % 09/08/2017
Doãn Chí Thiên Thành viên Hội đồng quản trị 1.71E7 13.718 % 09/08/2017
Doãn Chí Thanh Thành viên Hội đồng quản trị 1.71E7 13.718 % 09/08/2017