Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.08 %
  • Khác
    98.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Doãn Tới Chủ tịch Hội đồng quản trị 29,950,000 45.65 % 30/06/2015
Doãn Chí Thiện 9,000,000 13.72 % 30/06/2015
Doãn Chí Thiên Ủy viên Hội đồng quản trị 9,000,000 13.72 % 30/06/2015
Doãn Chí Thanh Ủy viên Hội đồng quản trị 9,000,000 13.72 % 30/06/2015