Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.5 %
  • Khác
    98.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Hồng Hải 3,000,000 11.06 % 10/09/2018
Đặng Nhị Nương Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,488,600 9.18 % 14/06/2019
Phạm Văn Tuy Thành viên Hội đồng quản trị 1,080,000 3.98 % 17/08/2018
Phạm Thị Oanh 985,500 3.63 % 17/09/2018