Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.18 %
  • Khác
    98.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Lệ Thủy Ủy viên Hội đồng quản trị 395,400 18.69 % 30/06/2016
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại thiết bị y tế Mặt trời 226,380 10.7 % 05/01/2016
Hà Mộng Bắc 156,960 7.42 % 05/01/2016
Bách Mộng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị 156,960 7.42 % 31/12/2013
Hoàng Oanh Ủy viên Hội đồng quản trị 117,000 5.53 % 05/01/2016
Tô Minh Vũ Ủy viên Hội đồng quản trị 105,400 4.98 % 05/01/2016