Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.29 %
  • Khác
    99.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Văn Tuấn 5091600.0 18.777 % 12/06/2017
Nguyễn Thị Nhung 5068100.0 18.691 % 12/06/2017
Bùi Văn Hải 5051500.0 18.629 % 12/06/2017
Lê Anh Hồi 5000000.0 18.439 % 12/06/2017
Nguyễn Hữu Điển 1250000.0 4.61 % 19/07/2018