Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.44 %
  • Khác
    99.56 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Anh Hồi 5000000.0 18.439 % 12/06/2017
Nguyễn Thị Hồng Hải 3000000.0 11.064 % 10/09/2018
Đặng Nhị Nương Chủ tịch Hội đồng quản trị 2488600.0 9.178 % 25/09/2018
Phạm Văn Tuy Thành viên Hội đồng quản trị 1080000.0 3.983 % 17/08/2018
Phạm Thị Oanh 985500.0 3.634 % 17/09/2018