Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.18 %
  • Khác
    98.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Lệ Thủy Ủy viên Hội đồng quản trị 395400.0 18.688 % 30/06/2016
Lê Thu Huyền 196760.0 9.3 % 11/11/2016
Bách Mộng Hà Ủy viên Hội đồng quản trị 156960.0 7.419 % 31/12/2013
Tô Minh Vũ Ủy viên Hội đồng quản trị 105400.0 4.982 % 05/01/2016