Công ty Cổ phần Armephaco (AMP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    71.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Minh Thắng 4945000.0 38.038 % 20/10/2016
Bộ Quốc phòng 3770000.0 29.0 % 20/10/2016
Nguyễn Hồng Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị 1782378.0 13.711 % 26/10/2018
Nguyễn Thị Hương Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1120833.0 8.622 % 20/01/2017