Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.74 %
  • Khác
    89.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
ALPHANAM JSC 660000.0 5.5 % 27/01/2016
East Wing Asset Management Corporation 612550.0 5.105 % 20/11/2013
Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 600000.0 5.0 % 20/01/2017