Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.76 %
  • Khác
    89.24 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Minh Nhật Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 865150.0 7.21 % 31/12/2017
ALPHANAM JSC 660000.0 5.5 % 27/01/2016
East Wing Asset Management Corporation 612550.0 5.105 % 20/11/2013
Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 600000.0 5.0 % 20/01/2017