Công ty Cổ phần Alphanam E và C (AME: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.8 %
  • Khác
    89.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Minh Nhật Ủy viên Hội đồng quản trị 865,150 7.21 % 29/09/2015
ALPHANAM JSC 660,000 5.5 % 27/01/2016
East Wing Asset Management Corporation 612,550 5.1 % 20/11/2013
Tetsuji Nagata 545,400 4.54 % 12/11/2013
Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị 500,000 4.17 % 29/09/2015