Công ty Cổ phần Đầu tư AMD GROUP (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    50.51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.04 %
  • Khác
    49.45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Tiến Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 2,160,000 3.46 % 19/05/2016