Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.62 %
  • Khác
    99.38 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Tiến Đức Chủ tịch Hội đồng quản trị 7700000.0 11.868 % 23/06/2017
Artex 3000000.0 4.624 % 19/01/2018
Công ty cổ phần Xây dựng Faros 2167948.0 3.342 % 24/10/2017