Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2 %
  • Khác
    58 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế 1,140,000 40 % 30/06/2013
Nguyễn Thị Liên 90,200 3.16 % 22/09/2016