Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.79 %
  • Khác
    56.21 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế 1140000.0 40.0 % 30/06/2013
Đinh Xuân Tự Chủ tịch Hội đồng quản trị 708000.0 24.842 % 30/06/2018
Hoàng Trọng Diên 465000.0 16.316 % 30/06/2018
Lê Đình Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 445000.0 15.614 % 21/09/2018
Lê Xuân Nghĩa 120000.0 4.211 % 30/06/2018
Nguyễn Thị Ngân Thành viên Hội đồng quản trị 96100.0 3.372 % 30/06/2018
Lê Diệu Linh 90900.0 3.189 % 30/06/2018