Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.38 %
  • Khác
    57.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế 1140000.0 40.0 % 30/06/2013
Nguyễn Thị Liên 90200.0 3.165 % 22/09/2016