Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (AMC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    40.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.19 %
  • Khác
    56.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế 1140000.0 40.0 % 30/06/2013
Lê Xuân Nghĩa 125600.0 4.407 % 14/12/2016