Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.17 %
  • Khác
    98.83 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Thế Sơn Ủy viên Hội đồng quản trị 558,640 18.57 % 31/12/2015
Trương Thế Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 100,000 3.32 % 31/12/2015