Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.51 %
  • Khác
    94.49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Viết Nhiên 342700.0 6.057 % 03/01/2018
Phạm Huy Hoàng 272912.0 4.824 % 12/01/2018
Trương Thế Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 263340.0 4.654 % 30/01/2018
Phạm Thị Minh Ngọc 260300.0 4.601 % 14/12/2017
Lê Quang Thạch 200000.0 3.535 % 03/01/2018