Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.11 %
  • Khác
    96.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Thế Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 230540.0 7.664 % 07/10/2016
Nguyễn Thị Nga 170700.0 5.675 % 10/08/2017
Phạm Văn Hải Thành viên Hội đồng quản trị 125000.0 4.156 % 30/06/2017
Trương Thế Tùng 100000.0 3.325 % 31/12/2015