Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (ALV: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.47 %
  • Khác
    95.53 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Thế Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 230540.0 7.664 % 07/10/2016
Trương Thế Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 100000.0 3.325 % 31/12/2015