Công ty Cổ phần nông sản xuất khẩu Sài Gòn (AGX: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    18.33 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.28 %
  • Khác
    43.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Jaccar Holdings 3,960,000 36.67 % 16/10/2015
Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV 1,980,000 18.33 % 16/10/2015
Công ty Cổ phần Bourbon Bến Lức 1,900,608 17.6 % 16/10/2015
Trần Trọng Huệ 600,000 5.56 % 16/10/2015