Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (AGR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    74.92 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.95 %
  • Khác
    23.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.58836023E8 75.206 % 31/12/2015