Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần dược phẩm Imexpham 1480707.0 19.996 % 30/06/2015
Phạm Uyên Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 655496.0 8.852 % 16/12/2016
Nguyễn Văn Kha Chủ tịch Hội đồng quản trị 358815.0 4.846 % 14/09/2015