Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm 1,924,919 20 % 09/05/2018
Phạm Uyên Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 1,406,038 14.61 % 21/03/2019
Nguyễn Văn Kha Chủ tịch Hội đồng quản trị 769,657 8 % 09/05/2018