Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần dược phẩm Imexpham 1924919.0 19.996 % 09/05/2018
Phạm Uyên Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 852145.0 8.852 % 09/05/2018
Nguyễn Văn Kha Chủ tịch Hội đồng quản trị 769657.0 7.995 % 09/05/2018