Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (AGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần dược phẩm Imexpham 1,480,707 33.99 % 30/06/2015
Phạm Uyên Nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị 655,496 15.05 % 21/06/2016
Nguyễn Văn Kha Chủ tịch Hội đồng quản trị 358,815 8.24 % 14/09/2015