Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    8.18 %
  • Khác
    63.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 9437150.0 51.852 % 29/07/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5126550.0 28.168 % 28/09/2017
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang 900000.0 4.945 % 30/06/2015