Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (AGM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.17 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    71.72 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 9,437,150 51.85 % 29/07/2016
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 5,126,550 28.17 % 30/06/2015
Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang 900,000 4.94 % 30/06/2015