Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.24 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.05 %
  • Khác
    90.71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Hùng Vương 2.2370625E7 79.583 % 04/06/2015
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 2316893.0 8.242 % 04/06/2015