Công ty cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương (AFC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    100.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP 3743327.0 35.022 % 05/01/2018
Công ty TNHH Điện tử An Ninh 3206509.0 30.0 % 11/03/2017
Nguyễn Thị Kim 1600000.0 14.97 % 05/01/2018
Trương Văn Dạ 535760.0 5.013 % 05/01/2018
Bùi Quang Hải 398735.0 3.731 % 07/12/2018