Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.87 %
  • Khác
    99.13 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Huy Đông Chủ tịch Hội đồng quản trị 3273290.0 19.399 % 12/05/2017
Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) 1600000.0 9.482 % 05/04/2017
Nguyễn Lê Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 953000.0 5.648 % 30/06/2017
Đỗ Văn Khôi Thành viên Hội đồng quản trị 945000.0 5.601 % 07/11/2016
Đỗ Đức Khang 787500.0 4.667 % 07/11/2016
Vũ Phương Diệp Phó Tổng Giám đốc 756000.0 4.48 % 07/11/2016
Vũ Huy Đức Thành viên Hội đồng quản trị 576000.0 3.414 % 05/04/2017
Lê Xuân Chiến Giám đốc Tài chính 563300.0 3.338 % 15/12/2016