Công ty Cổ phần Damsan (ADS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.84 %
  • Khác
    99.16 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Huy Đông Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,069,800 25.32 % 25/03/2016
Nguyễn Lê Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị 1,860,000 11.57 % 25/03/2016
Vũ Huy Đức Ủy viên Hội đồng quản trị 1,120,000 6.97 % 25/03/2016
Đỗ Văn Khôi Ủy viên Hội đồng quản trị 900,000 5.6 % 25/03/2016
Đỗ Đức Khang 750,000 4.67 % 25/03/2016
Vũ Phương Diệp 720,000 4.48 % 25/03/2016
Nguyễn Thị Mên 500,000 3.11 % 25/03/2016