Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.21 %
  • Khác
    99.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch Hội đồng quản trị 3235114.0 21.062 % 23/09/2016
Trần Bửu Trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1657379.0 10.79 % 20/02/2017
Lê Đình Quang Phó Tổng Giám đốc 1416000.0 9.219 % 31/12/2016
Nguyễn Tài Thảo Thành viên Hội đồng quản trị 648173.0 4.22 % 23/09/2016
Vương Thị Huyền Trang 643318.0 4.188 % 23/09/2016
Cao Trí Đức Phó Tổng Giám đốc 557840.0 3.632 % 23/09/2016
Nguyễn Vạn Thái Phó Tổng Giám đốc 482317.0 3.14 % 23/09/2016