Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    37.4 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    14.92 %
  • Khác
    47.68 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 1144440.0 37.4 % 23/03/2017
Lê Hoàng Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 315112.0 10.298 % 30/06/2016
Phạm Văn Thắng Thành viên Hội đồng quản trị 216342.0 7.07 % 30/06/2016
Peter Eric Dennis 155664.0 5.087 % 18/01/2016
America LLC 146336.0 4.782 % 29/01/2019