Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (ACS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    99.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đinh Viết Duy Thành viên Hội đồng quản trị 618744.0 15.469 % 29/03/2017
Đặng Lê Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị 611000.0 15.275 % 29/03/2017
Lưu Đình Quý 287494.0 7.187 % 29/03/2017
CTCP Đầu tư Xây dựng Ngoại thương 221160.0 5.529 % 29/03/2017
Lê Đức Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị 210014.0 5.25 % 29/03/2017
Lê Đức Long 202000.0 5.05 % 29/03/2017