Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.27 %
  • Khác
    96.73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Vân Loan Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,275,090 40.68 % 02/09/2016
Trần Tuấn Khanh Phó Tổng Giám đốc 1,079,436 4.73 % 31/12/2014
Trần Văn Nhân Ủy viên Hội đồng quản trị 1,052,437 4.62 % 31/12/2014
Trần Thị Thu Vân 1,052,436 4.62 % 31/12/2014
Lê Thị Lệ 1,052,436 4.62 % 31/12/2014
Trần Minh Nhựt 1,052,436 4.62 % 31/12/2014
Trịnh Thị Mai Phương 995,517 4.37 % 03/12/2015