Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    3.16 %
  • Khác
    96.84 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Vân Loan Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.1454523E7 50.24 % 07/02/2017
Trần Tuấn Khanh Phó Tổng Giám đốc 1079436.0 4.734 % 31/12/2014
Trần Minh Nhựt 1052436.0 4.616 % 31/12/2014
Nguyễn Thị Ngọc Bích Thành viên Hội đồng quản trị 869020.0 3.812 % 08/08/2016