Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (ACE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.83 %
  • Khác
    95.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam 1,546,534 50.69 % 17/07/2015
Nguyễn Thế Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 539,777 17.69 % 27/03/2017
Phạm Bửu Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 488,125 16 % 31/12/2018
Nguyễn Thị Luyện 183,375 6.01 % 15/02/2017
Cao Thị Hiếu Thảo 100,000 3.28 % 10/12/2018