Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (ACE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    4.73 %
  • Khác
    95.27 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam 1546534.0 50.693 % 17/07/2015
Nguyễn Thế Thành Chủ tịch Hội đồng quản trị 539777.0 17.693 % 27/03/2017
Phạm Bửu Lộc Thành viên Hội đồng quản trị 488125.0 16.0 % 31/12/2018
Nguyễn Thị Luyện 183375.0 6.011 % 15/02/2017