Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    73.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.99 %
  • Khác
    6.64 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương 2,490,000 24.9 % 01/02/2019
Hoàng Xuân Quang 2,480,000 24.8 % 01/02/2019
Phạm Tường Vy 2,366,704 23.67 % 01/02/2019
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương 1,148,000 11.48 % 14/10/2010
PYN FUND MANAGEMENT LTD 999,200 9.99 % 04/02/2015