Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.78 %
  • Khác
    83.22 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV 7,336,704 73.37 % 30/06/2015
TDC 1,148,000 11.48 % 14/10/2010
MUTUAL FUND ELITE (PYN FUND ELITE) 999,200 9.99 % 04/02/2015