Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX (ACC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    73.37 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.33 %
  • Khác
    7.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 7336704.0 73.367 % 30/06/2015
TDC 1148000.0 11.48 % 14/10/2010
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 999200.0 9.992 % 04/02/2015