Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    31.26 %
  • Khác
    68.74 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Standard Chartered APR Ltd 9.0490271E7 10.265 % 14/07/2017
Standard Chartered Bank 8.9863928E7 10.194 % 28/07/2017
Dragon Financial holdings (DC) 6.9960757E7 7.936 % 25/07/2017
Connaught Investors Ltd 6.8114834E7 7.727 % 31/12/2016
ACB 4.1422608E7 4.699 % 05/01/2015
Trần Hùng Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.877207E7 3.264 % 30/12/2016