Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.0 %
  • Khác
    70.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dragon Financial holdings (DC) 8.8500356E7 7.096 % 15/11/2018
Sather Gate Investments Limited 5.8766406E7 4.712 % 06/09/2018
First Burns Investment Limited 5.1529024E7 4.132 % 15/11/2018
Trần Hùng Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.3829391E7 3.514 % 11/03/2019
Asia Reach Investment Limited 4.1277269E7 3.31 % 15/11/2018