Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    29.83 %
  • Khác
    70.17 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dragon Financial holdings (DC) 7.9650311E7 6.387 % 06/09/2018
Sather Gate Investments Limited 5.8766406E7 4.712 % 06/09/2018
First Burns Investment Limited 5.1982301E7 4.168 % 06/09/2018
Asia Reach Investment Limited 4.2418856E7 3.401 % 06/09/2018
Trần Hùng Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 4.0036336E7 3.21 % 06/09/2018