Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    30.0 %
  • Khác
    70.0 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dragon Financial holdings (DC) 6.926114E7 6.387 % 20/03/2018
Sather Gate Investments Limited 5.1101223E7 4.712 % 07/05/2018
First Burns Investment Limited 4.5202001E7 4.168 % 20/03/2018
Asia Reach Investment Limited 3.6885962E7 3.401 % 20/03/2018
Trần Hùng Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.4814205E7 3.21 % 20/03/2018