Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.38 %
  • Khác
    72.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Standard Chartered APR Ltd 9.0490271E7 8.808 % 01/12/2016
Connaught Investors Ltd 7.4926317E7 7.293 % 01/12/2016
Dragon Financial holdings (DC) 7.0289594E7 6.842 % 01/12/2016
Standard Chartered Bank 6.4234656E7 6.253 % 01/12/2016
ACB 4.1422608E7 4.032 % 11/02/2015
Trần Hùng Huy Chủ tịch Hội đồng quản trị 3.1649277E7 3.081 % 01/12/2016