Công ty cổ phần ACC - 244 (AC4: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    67.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.0 %
  • Khác
    32.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC 1990862.0 67.697 % 23/12/2016