Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.14 %
  • Khác
    94.86 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Thực phẩm PAN 8372655.0 72.823 % 10/03/2016
AQUATEX BENTRE 2609950.0 22.701 % 28/01/2015
Nguyễn Thị Minh 1046776.0 9.105 % 27/04/2017
Lương Thanh Tùng 922736.0 8.026 % 12/10/2016