Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (ABI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.93 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    6.38 %
  • Khác
    40.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Agribank 1.95E7 52.929 % 15/10/2014
VINARE 3200000.0 8.686 % 30/06/2013