Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.3 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49 %
  • Khác
    22.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
VNPT 5,772,000 28.3 % 16/03/2016
NTT DOCOMO Inc 4,999,998 24.52 % 16/03/2016
Yellow Star Investment 6 PTE. LTD 4,500,000 22.07 % 16/03/2016