Công ty cổ phần Truyền thông VMG (ABC: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại di động

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.3 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.0 %
  • Khác
    22.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 5772000.0 28.304 % 16/03/2016
NTT DOCOMO Inc 4999998.0 24.518 % 16/03/2016
Yellow Star Investment 6 PTE. LTD 4500000.0 22.066 % 16/03/2016