Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (AAV: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.11 %
  • Khác
    99.89 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 3625000.0 29.0 % 04/05/2018
Trương Thanh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị 1250000.0 10.0 % 04/05/2018
Nguyễn Đức Hạnh 500000.0 4.0 % 04/05/2018
Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng Giám đốc 500000.0 4.0 % 04/05/2018
Dương Văn Điệp Thành viên Hội đồng quản trị 500000.0 4.0 % 04/05/2018