Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.74 %
  • Khác
    99.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
MEKONGFISH 2,700,139 27.18 % 10/10/2013
Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,879,885 18.92 % 30/06/2015
Bùi Thùy Giang 1,051,684 10.58 % 21/08/2014
Công ty cổ phần Đầu tư Kim Cương (Paragon) 644,000 6.48 % 10/07/2013
Nguyễn Văn Hằng Thành viên Ban Kiểm soát 356,510 3.59 % 30/06/2015
Nguyễn Hoàng Nhơn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 304,290 3.06 % 30/06/2015