Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.98 %
  • Khác
    99.02 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Hoàng Mãnh Chủ tịch Hội đồng quản trị 1879885.0 23.394 % 30/06/2015
Bùi Thùy Giang 1051684.0 13.088 % 21/08/2014
Công ty cổ phần Đầu tư Kim Cương (Paragon) 644000.0 8.014 % 10/07/2013
Vũ Thị Thanh Thủy 632500.0 7.871 % 10/07/2013
Nguyễn Đức Huy Vũ 547592.0 6.814 % 25/08/2014
MOTILEN CẦN THƠ 375350.0 4.671 % 04/09/2018
Nguyễn Văn Hằng Thành viên Ban Kiểm soát 356510.0 4.437 % 30/06/2015
Nguyễn Hoàng Nhơn Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 304290.0 3.787 % 30/06/2015
Nguyễn Thị Chính Thành viên Hội đồng quản trị 297850.0 3.707 % 30/06/2015