Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.99 %
  • Khác
    90.01 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần An Phát Holdings 7.981714E7 46.622 % 05/12/2018
KALLANG LIMITED 1.3072744E7 7.636 % 17/05/2018
Nguyễn Đình Vinh 1.12542E7 6.574 % 12/10/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 8520260.0 4.977 % 05/11/2018
Phạm Ánh Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 5625990.0 3.286 % 31/07/2018