Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0.0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    16.12 %
  • Khác
    83.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần An Phát Holdings 6.531714E7 38.153 % 06/09/2018
PYN FUND ELITE (MUTUAL FUND ELITE ) 1.415105E7 8.266 % 05/07/2018
KALLANG LIMITED 1.3072744E7 7.636 % 17/05/2018
Phạm Ánh Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 5625990.0 3.286 % 31/07/2018