Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    17.4 %
  • Khác
    82.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Ánh Dương Chủ tịch Hội đồng quản trị 7,264,700 14 % 18/07/2016
Beira Limited 6,536,372 12.59 % 01/10/2016
Nguyễn Lê Trung Ủy viên Hội đồng quản trị 6,221,250 11.99 % 12/08/2016
Phạm Hoàng Việt Phó Tổng Giám đốc 4,574,625 8.81 % 18/07/2016
Nguyễn Xuân Hà 2,912,800 5.61 % 31/12/2015
Deutsche Asset Management (Asia) Limited 2,091,745 4.03 % 28/09/2015