Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    2.6 %
  • Khác
    97.4 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings 79,817,140 46.62 % 05/12/2018
Nguyễn Đình Vinh 11,254,200 6.57 % 12/10/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 8,520,260 4.98 % 05/11/2018
KALLANG LIMITED 8,332,334 4.87 % 10/04/2019