Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTC: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  YTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   561,684,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   13,025,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,228.9    
PE dự kiến   14.42    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A