Công ty cổ phần vận tải đa phương thức VIETRANSTIMEX (VTX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   296,979,000,000   130,721,263,368   11
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,270,000,000   -35,948,895,696   -108.67
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6,616,000,000   -35,948,895,696   -135.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   315.46    
PE dự kiến   76.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A