Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (VTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VTS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   30,000,000,000   17,134,088,758   28.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   10,000,000   -3,381,069,054   -16,905.35
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8,000,000   -3,381,069,054   -21,131.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4    
PE dự kiến   7,125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A