Công ty Cổ phần Container Miền Trung (VSM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   145,000,000,000   152,287,606,388   26.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7,000,000,000   6,141,019,960   21.93
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5,600,000,000   4,779,947,892   21.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,836.07    
PE dự kiến   6.26    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A