Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   207,579,620,000   160,784,788,754.67   58.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   187,641,650,000   143,567,524,141.33   57.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   909.82    
PE dự kiến   24.62    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A