Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   367,288,000,000   182,205,785,752   24.8
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   139,026,000,000   -6,366,371,864   -2.29
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   111,476,000,000   -6,366,371,864   -2.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   540.51    
PE dự kiến   30.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A