Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   42,000,000,000   34,695,128,776   41.3
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   36,200,000,000   27,848,896,368   38.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,568.02    
PE dự kiến   5.72    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A