Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   914,985,614,158   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   60,000,000,000   61,516,355,196   102.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   48,000,000,000   51,735,078,221   107.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,405.1    
PE dự kiến   5.87    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A