Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8,053,000,000,000   9,051,728,792,960   112.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,128,000,000,000   3,052,785,341,626   73.95
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,302,000,000,000   2,405,971,753,288   72.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,417.89    
PE dự kiến   24.79    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A