Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   262,000,000,000   57,915,324,898   11.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   210,000,000,000   44,460,464,888   10.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,200    
PE dự kiến   3.79    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A