Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   262,000,000,000   41,247,037,342.67   11.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   210,000,000,000   30,704,892,688   10.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,200    
PE dự kiến   1.58    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A