Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   630,000,000,000   424,695,074,462   33.71
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   26,937,000,000   14,129,216,506   26.23
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   21,550,000,000   9,337,107,286   21.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   881    
PE dự kiến   15.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A