Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   34,800,000,000   35,456,144,984   50.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,314.42    
PE dự kiến   10.41    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A