Công ty Cổ phần VIMECO (VMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,055,870,000,000   386,711,222,420   9.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   29,060,000,000   4,128,474,712   3.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   23,250,000,000   3,488,635,640   3.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,162.5    
PE dự kiến   8.17    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A