Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long (VLP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   77,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   10,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8,000,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,262.3    
PE dự kiến   0.97    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A