Công ty cổ phần Hàng không VIETJET (VJC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VJC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   56,998,121,000,000   49,112,901,565,538   43.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4,586,493,182,870   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,950,181,000,000   3,963,670,716,040   40.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9,449.82    
PE dự kiến   14.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A