Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   273,753,000,000   251,797,383,556   22.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   219,003,000,000   204,987,706,044   23.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,886.18    
PE dự kiến   4.03    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A