Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   377,185,324,056   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   100,000,000,000   -123,356,168,312   -30.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   80,000,000,000   -98,317,334,412   -30.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   689.01    
PE dự kiến   7.98    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A