Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,850,000,000   775,295,118   20.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,799.61    
PE dự kiến   4.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A